VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học

STT

Ho và tên

Lý lịch khoa học

1

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

http://scv.udn.vn/nguyenthanhbinh

2

PGS. TS. Huỳnh Công Pháp

http://scv.udn.vn/hcphap

3

TS. Nguyễn Đức Hiển

http://scv.udn.vn/nguyenduchien

4

ThS. Nguyễn Văn Bình

 http://scv.udn.vn/nvbinh

5

ThS. Nguyễn Thanh Cẩm

 http://scv.udn.vn/ntcamvku

6

ThS. Lê Thành Công

 https://scholar.google.com/citations?user=T5fHb9YAAAAJ&hl=vi

7

ThS. Võ Hùng Cường

 http://scv.udn.vn/vohungcuong 

8

TS. Trần Văn Đại

http://scv.udn.vn/tvdaivku

9

ThS. Võ Ngọc Đạt

http://scv.udn.vn/vndatvku

10

ThS. Đỗ Công Đức

http://scv.udn.vn/dcducvku 

11

TS. Nguyễn Hoàng Hải

 

12

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

http://scv.udn.vn/hanhntvku 

13

ThS. NCS. Nguyễn Thu Hương

 http://scv.udn.vn/hanhntvku
14

CN. Bạch Thị Thúy Kiều

 
15

ThS. NCS. Mai Lam

 http://scv.udn.vn/mlam
16

ThS. Trịnh Thị Ngọc Linh

 http://scv.udn.vn/ttnlinhvku
17

TS. Nguyễn Văn Lợi

 http://scv.udn.vn/nvloivku
18

ThS. Võ Văn Lường

 http://scv.udn.vn/vvluongvku
19

TS. Lê Văn Minh

 http://scv.udn.vn/levanminh

20

TS. Lê Thị Thu Nga

 http://scv.udn.vn/ngaltt

21

ThS. Dương Thị Mai Nga

http://scv.udn.vn/dươngthimainga

22

ThS. Đặng Thị Kim Ngân

 http://scv.udn.vn/dangkimngan
23

ThS. NCS. Lê Đình Nguyên

 http://scv.udn.vn/ldnguyen

24

ThS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt

http://scv.udn.vn/pnmnhutvku

25

ThS. NCS. Nguyễn Đỗ Công Pháp

http://scv.udn.vn/ndcphap

26

TS. Hồ Văn Phi

http://scv.udn.vn/hvphivku

27

ThS. NCS. Hà Thị Minh Phương

 http://scv.udn.vn/phuonghtm
28

ThS. Ngô Lê Quân

 http://scv.udn.vn/nlquanvku
29

ThS. Trần Đình Sơn

 http://scv.udn.vn/tdson

30

TS. Lê Tân

 https://scholar.google.com/citations?user=cVjKU18AAAAJ&hl=vi

31

TS. Nguyễn Thanh

http://scv.udn.vn/nthanhvku 

32

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

http://scv.udn.vn/huynhngoctho

33

TS. Đặng Đại Thọ

http://scv.udn.vn/ddtho

34

ThS. Lê Thị Bích Tra

http://scv.udn.vn/ltbtra

35

ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân

http://scv.udn.vn/nnhtranvku 

36

TS. Lý Quỳnh Trân

 http://scv.udn.vn/lqtran

37

ThS. NCS. Trần Uyên Trang

 scv.udn.vn/tutrang

38

ThS. Lê Viết Trương

http://scv.udn.vn/lvtruong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN