VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


 Ngày đăng: 17-05-2021

Tổng khối lượng chương trình đào tạo gồm 152 tín chỉ (không kể nội dung Giáo dục thể chất và An ninh quốc phòng). Nội dung chương trình bao gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương (37 TC), Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (115 TC).

 Ngày đăng: 16-05-2021

Lộ trình đào tạo chia làm 2 giai đoạn: 1. Giai đoạn 1 gồm 4 học kỳ đầu: Sinh viên được đào tạo để có đủ năng lực làm việc như một Chuyên viên lập trình thực thụ. Sau 2 năm đầu, có thể tham gia làm việc bán thời gian hoặc chính thức tại các doanh nghiệp. 2. Giai đoạn 2 gồm 5 Học kỳ tiếp theo: Sinh viên được trang bị các kiến thức toàn diện và chuyên sâu, các kỹ năng nâng cao của một Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin theo định hướng chuyên ngành Mạng và an toàn thông tin.Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích